استخدام فروشنده در یک فروشگاه مانتو در محدوده هفت تیر

یک فروشگاه مانتو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران ، محدوده هفت تیر از افراد…