استخدام کارمند فروش و بازاریابی باحقوق ثابت،بیمه در بهساز سنگ

استخدام بهساز سنگ شرکت بهساز سنگ جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…