استخدام یک رستوران معتبر (سفره خانه ملک سلطان جارچی باشی) واقع در شهر اصفهان

 یک رستوران معتبر (سفره خانه ملک سلطان جارچی باشی) واقع در شهر اصفهان جهت تکمیل کادر خود…