استخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران سال ۹۹ در سراسر كشور

نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در ادامه راه نوراني شهيدان والامقام و به منظور حفظ تماميت…

استخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در ادامه راه نوراني شهيدان والا مقام به منظور حفظ تماميت…