استخدام طراح و الگوساز تریکو ترجیحاً مسلط به نرم‎ افزار جمینی

به یکنفر طراح و الگوساز تریکو ترجیحاً مسلط به نرم ‎افزار جمینی و نمونه دوزی در…