استخدام جوشكار و پرداختكار ماهر در يک كارگاه صنعتی هنری

استخدام كارخانه معماری آگَر  كارخانه معماری آگَر  (يک كارگاه صنعتی هنری واقع در منطقه صنعتی كمرد-جاجرود)…