استخدام نظافتچی و سالن کار در مجموعه رستوران جوگریل فود/تهران

استخدام مجموعه رستوران جوگریل فود مجموعه رستوران جوگریل فود جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…