استخدام مهندس انرژی مسلط بر ترمودینامیک و انتقال حرارت در شیراز

استخدام شرکت ماهان انرژی معراج شرکت ماهان انرژی معراج از افراد واجد شرایط زیر در شیراز…