استخدام تعدادی نیروی کار در قهوه خانه سنتی حرا

قهوه خانه سنتی حرا واقع در هرمزگان به همکاری تعدادی نیروی کار نیازمند است. تلفن :…