استخدام برقکار ماشین آلات سبک و سنگین در رودبار و منجیل

به برقکار ماشین آلات سبک و سنگین جهت شرکت راهسازی در محدوده رودبار و منجیل نیازمندیم.…