استخدام 2 رديف شغلي شركت كشتيراني و حمل و نقل دريايي (دريا پرتوي گيتا) در تهران

كشتيراني و حمل و نقل دريايي (دريا پرتوي گيتا) با در اختيار داشتن 8 فروند شناور كانتينربر در حوزه…

استخدام يك شركت كشتيراني در تهران

شركت كشتيراني معتبر جهت تكميل كادر خود در تهران به يك حسابدار نيازمند است. 🔻شرايط احراز🔹-…