استخدام تكنسين سيستم هاي برودتي (ماموريت به كل كشور) يك شركت در تهران

 يك شركت در تهران با توجه به شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:  تكنسين سيستم…