استخدام يك شركت دانش بنيان در شهر كرج كمالشهر – شهرك صنعتي بهارستان

يك شركت دانش بنيان در شهر كرج كمالشهر – شهرك صنعتي بهارستان ➖ كارشناس ارشد ( برق الكترونيك/ مخابرات…

استخدام يك شركت توليد كننده مواد غذايي واقع در كمالشهر كرج

يك شركت توليد كننده مواد غذايي واقع در كمالشهر از ميان واجدين شرايط زير دعوت به…