استخدام دو رده شغلي در مجموعه آهن آلات كمالي در استان هرمزگان

مجموعه آهن آلات كمالي در هرمزگان جهت تكميل كادر نيروي انساني خود، از بين متقاضيان واجد…