استخدام يك شركت فعال در زمينه توليد قوطي هاي كنسرو در استان سيستان و بلوچستان

يك شركت فعال در زمينه توليد قوطي هاي كنسرو به منظور تكميل كادر كارشناسي خود از…