استخدام واحد بهره‌برداري سايت هاي آب شيرين‌ كن آبادان و خرمشهر در استان خوزستان

واحد بهره‌برداري سايت هاي آب شيرين‌كن آبادان و خرمشهر در موقعيت هاي شغلي مهندس‌برق‌‌ قدرت و مهندس‌مكانيك دعوت…