استخدام شركت مهندسي كوشا معدن از استان هاي يزد، كرمان، تهران و فارس شهر شيراز جهت كار در يزد

شركت مهندسي كوشا معدن جهت تكميل كادر خود از استان هاي يزد، كرمان، تهران و فارس شهر…