استخدام شركت نوآوران تجارت كيان فعال در حوزه نفتي

شركت نوآوران تجارت كيان فعال در حوزه نفتي جهت تكميل كادر خود در استان تهران از…