استخدام يك شركت معتبر خودروسازي واقع در كيلومتر 12 جاده مخصوص كرج

تاریخ انقضا :1399/4/9

استخدام يك شركت واقع در كيلومتر 18 جاده مخصوص كرج

شركت خشكپاك واقع در كيلومتر 18 جاده مخصوص (وردآورد) ، فعال در زمينه مواد غذايي جهت تكميل…

استخدام يك شركت در كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت…