استخدام سرپرست پایانه آقا(مهندسی صنایع گرایش لجستیک)/کرمانشاه

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کرمانشاه از افراد واجد شرایط زیر دعوت…