استخدام نیرو جهت حسابداری و ویزیت در لقمان طب – کرمان

به یک خانم یا آقا جهت حسابداری و ویزیت تجهیزات پزشکی در لقمان طب با حقوق…