استخدام تعدادی نیرو همراه با وسیله نقلیه جهت پخش نان لواش در کرمان

به همکاری تعدادی نیروی پخش همراه با وسیله نقلیه در سطح شهر و شهرستان جهت پخش…