استخدام سرپرست كنترل كيفيت (رشته صنايع) در شركت فنر لول سپاهان

 شركت فنر لول سپاهان جهت تكميل كادر خود در استان قم از افراد واجد شرايط زير…