استخدام نیروی خدمات آقا در شرکت لیاتیم در تهران

استخدام لیاتیم شرکت لیاتیم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…