استخدام كارشناس تريد ماركتينگ در يك شركت لبني در تهران

 يك شركت معتبر لبني جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير…