استخدام کمک ماشینچی چاپ افست،لترپرس،ماشینچی جعبه چسبانی،کارگر

یک چاپخانه ی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران واقع در جاده مخصوص کرج از…