استخدام فروشنده در مجموعه تولیدی ، بازرگانی فرش ماشینی-اصفهان

مجموعه ی تولیدی ، بازرگانی فرش ماشینی جهت شعبه ی خود واقع در بلوار ملت در…