استخدام چرخکار ماهر و وسط کار در محدوده پاکدشت یا مامازن

به چرخکار ماهر و وسط کار خانم یا آقا در محدوده پاکدشت یا مامازن نیازمندیم. اطلاعات…