استخدام کباب پز ماهرجهت کبابی در تهران

به کباب پز ماهر با حقوق عالی و جای خواب جهت کبابی در تهران نیازمندیم .…