استخدام لوله کش ماهرپولیکا جهت لوله کشی جارو مرکزی

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…