استخدام کباب پز در مجتمع بوم گردی ماهسو

استخدام مجتمع بوم گردی ماهسو مجتمع بوم گردی ماهسو واقع در طالب آباد انزلی (استان گیلان) از…

استخدام کارگر ساده آشپزخانه در مجتمع بوم گردی ماهسو

استخدام مجتمع بوم گردی ماهسو مجتمع بوم گردی ماهسو واقع در طالب آباد انزلی (استان گیلان) از…

استخدام آبدارچی در مجتمع بوم گردی ماهسو

استخدام مجتمع بوم گردی ماهسو مجتمع بوم گردی ماهسو واقع در طالب آباد انزلی (استان گیلان) از…

استخدام چند ردیف شغلی در مجتمع بوم گردی ماهسو

استخدام مجتمع بوم گردی ماهسو مجتمع بوم گردی ماهسو واقع در طالب آباد انزلی (استان گیلان) از…