استخدام وسط کار و اتوکار یک سری در محدوده 45 متری گلشهر

به وسط کار و اتوکار یک سری در محدوده 45 متری گلشهر نیازمندیم. حقوق 1م الی…