استخدام 3 رديف شغلي مركز آموزش مجازي پارس پندار نهاد در استان اصفهان

مركز آموزش مجازي پارس پندار نهاد در استان اصفهان جهت تدريس پكيج هاي آمادگي آزمون نظام…