استخدام تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار در مجسمه سازی

مجسمه سازی واقع در تهران (حوالی کهریزک) به تعدادی نیروی خانم و آقا با حقوق وزارت…