استخدام ویتر ، ویترس در مجموعه‌های حستوران و مستوران در تهران

 مجموعه‌های حستوران و مستوران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…