استخدام يك شركت معتبر در زمينه طراحي و توليد محصولات مخابراتي در تهران

يك شركت معتبر در زمينه طراحي و توليد محصولات مخابراتي داراي يك شعبه واقع در غرب تهران…