استخدام تكنسين الكترونيك با مهارت در طراحي مدارهاي چاپي

استخدام یک شرکت صنعتی معتبر در شیراز یک شرکت صنعتی معتبر از بین متقاضیان واجد شرایط…