استخدام مددکار و مدیرداخلی در مرکز کودکان

یک مرکز کودکان در کرمان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی مددکار و مدیر داخلی با…