استخدام کارشناس شعبه (مدیریت،اقتصاد و بیمه) با مزایا در ساوه

یک شرکت بیمه جهت تکمیل کادر اداری خود در استان مرکزی در شهر ساوه از افراد…