استخدام مدیر داخلی در رستوران مجلل و سنتی شاه مردان

استخدام رستوران مجلل و سنتی شاه مردان  رستوران مجلل و سنتی شاه مردان در یزد در…

استخدام نیروی آشپزخانه در رستوران مجلل و سنتی شاه مردان

استخدام رستوران مجلل و سنتی شاه مردان  رستوران مجلل و سنتی شاه مردان در یزد در…