استخدام راننده بدون خودرو جهت کار مسافربری درون شهری در مشهد

به راننده بدون خودرو جهت کار مسافربری درون شهری با میانگین درآمد ماهانه 2/100 م و…