استخدام نیروی خانم جهت خانه داری مسافرخانه سنتی در یزد

یک مسافرخانه سنتی واقع در یزد به یک نفر نیروی خانم با حقوق مکفی جهت خانه…