استخدام نیروی آشنا به فروش و بازاریابی تلفنی در مسرورپوشان شیراز

مسرورپوشان شیراز جهت تکمیل بخش بازرگانی خود به یک نفر نیروی آشنا به فروش و بازاریابی…