استخدام منشی خانم جهت همکاری در شهر مسهد

به نیروی منشی خانم در کباب و حلیم چهار فصل در شهر مشهد نیازمندیم. همراه داشتن…