استخدام سالن کار جهت رستوران سنتی مشاهیر در زنجان

به دو نفر سالن کار آقا یا خانم با بیمه و حقوق مناسب جهت رستوران سنتی…

استخدام سالنکار آقا یا خانم در رستوران سنتی مشاهیر

رستوران سنتی مشاهیر در زنجان به دو نفر سالنکار آقا یا خانم  با بیمه + حقوق…