استخدام سرپرست یا مدیر مالی در یک شرکت مهندسین مشاور/تهران

یک شرکت مهندسین مشاور معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…

استخدام سرپرست دستگاه نظارت در یک شرکت مهندسی مشاور/تهران

یک شرکت مهندسی مشاور جهت سرپرستی دستگاه نظارت یکی از پروژه های خود در سایت خارج…