استخدام صندوقدار خانم جهت رستورانی در محدوده مشتاقِ اصفهان

یک رستوران واقع در محدوده مشتاقِ اصفهان جهت تکمیل کادر خود به یک نفر صندوقدار خانم…