استخدام مديرتوليد دركارخانه توليد تجهيزات مصرفي پزشكي در تهران

يك كارخانه توليد تجهيزات مصرفي پزشكي در جاجرود جهت تكميل كادر خود در استان تهران از…