استخدام سوپروایزر آموزشی بخش محصولات مصرفی و سوپروایزر حراست

استخدام هایپرمارکتهای ماف پارس هایپرمارکتهای ماف پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…