استخدام سرپرست توليد با تجربه در صنعت چرم مصنوعى در البرز

استخدام سرپرست توليد در البرز به افراد واجد شرایط ذیل در نظرآبادِ البرز جهت همکاری نیازمندیم.…